Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

I. Definice pojmů

Provozovatel: INET-SERVIS.CZ, s.r.o. provozovna: Souběžná 626 50012, Hradec Králové IČ: 27523209 DIČ: CZ27523209 Spisová značka: C 23991 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové podnikající na základě oprávnění ev. č. 360201-25447661, vydaného MMHK, odbor živnostenský

Inzerent: Právnická či fyzická osoba, která využívá bezplatné inzertní služby na webu Praceunas.cz

Uchazeč: Fyzická osoba, která prostřednictvím webu Praceunas.cz hledá zaměstnání

II. Nabídka služeb

Pracovní portál praceunas.cz shromažďuje, uchovává a vystavuje nabídky volných pracovních míst. Zdrojem pracovních nabídek jsou Inzerenti (obvykle konkrétní společnosti - zaměstnavatelé nebo personální agentury) a veřejně dostupný feed s pracovními nabídkami poskytovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (feed je přebíraný z webu mpsv.cz)

Veškeré služby určené pro Uchazeče jsou ZDARMA. Vystavení pracovního inzerátu je ZDARMA.

Pro uživatele webu platí následující omezení:

neakceptujeme inzerci na nabídky práce formou multilevelmarketingu (výživové doplňky, finanční poradenství apod., blíže nespecifikovaná práce z domu) neakceptujeme inzerci erotického charakteru pracovní nabídky mohou inzerovat pouze podnikatelské subjekty (vyžadováno IČ) Provozovatel neručí za vložená data ani za informace v inzerátech uvedených. Je zakázáno vystavovat pracovní nabídky, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, etickými zásadami a dobrou morálkou. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout, upravit či smazat jakýkoliv inzerát bez udání důvodu. Rovněž může Provozovatel zmrazit či zrušit jakýkoliv uživatelský účet Uchazeče či Inzerenta, pokud usoudí, že uživatel opakovaně porušuje podmínky užívání webu praceunas.cz. Doba vystavení inzerátu je 30 dnů Počet současně vystavených inzerátů na odlišné pracovní pozice není omezen. Opětovné vystavení inzerátu na již jednou inzerovanou pracovní pozici je možné po uplynutí doby 30 dnů od vystavení inzerátu předchozího Inzerát lze vystavit v maximálně 6 regionech (okresech) Inzerát bude před vystavením schválen administrátorem

Bezplatná inzerce je podmíněna registrací firemního účtu Inzerenta pro správu inzerce. Přímý inzerent vytvořením účtu Provozovateli vyslovuje souhlas se zveřejněním svých osobních údajů a to jak u inzerátu, tak v databázi inzerentů.

Inzerent nemá právo na reklamaci, Provozovatel u inzerce zdarma negarantuje dostupnost služeb ani jejich správné fungování. Provozovatel nezodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu, která Přímému inzerentovi vznikla v souvislosti s provozováním webu Praceunas.cz

III. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů Inzerentovi. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním nabídek práce na webových stránkách.

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce, za jejich jazykovou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v databázi Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů.

Provozovatel negarantuje Uchazečům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru. Provozovatel negarantuje Inzerentovi nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací umístěných na portálu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.

Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

Činností Provozovatele není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

IV. Ochrana osobních údajů

Inzerent se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a to jak ve vztahu k Provozovateli, tak zejména ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovních portálů Provozovatele.

Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a to jak ve vztahu k Inzerentovi, tak zejména ve vztahu k Uchazečům, kteří prostřednictvím webu Praceunas.cz poskytují Inzerentům prostřednictvím webových stránek Provozovatele své osobní údaje za účelem získání pracovní nabídky.

V. Ostatní ujednání

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb Inzerentovi, pokud Inzerent závažným způsobem porušuje Smlouvu a/nebo VOP, zejména pokud:

Inzerent prostřednictvím své registrace umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě, která je v databázi Provozovatele vedena v tzv. deaktivovaném stavu z důvodu porušení VOP. Inzerent jedná v rozporu se Smlouvou a/nebo s těmito VOP a/nebo s dobrými mravy, a pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů stránek, může být podle odůvodněného názoru Provozovatele poškozeno jeho dobré jméno a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost 13.12.2019